นางจุฬาทิพ พลกุล

ผู้อำนวยการฝ่ายบริหารทรัพยากรบุคคล

ฝ่ายบริหารทรัพยากรบุคคล  การประปาส่วนภูมิภาค

เลขที่ 72 อาคาร 3 ชั้น 3

ถนนแจ้งวัฒนะ ซอยแจ้งวัฒนะ 1

เขตหลักสี่  กรุงเทพฯ

10200

หมายเลขโทรศัพท์.  0-2552-8823, 0-2552-8943      

admin@hrm.pwa.co.th